top of page

Traumer og psykose

Fører tidlige traumer til psykose?Det har i lang tid vært antatt innen ordinær psykiatri at psykose har et genetisk grunnlag og at det sosiale miljøet har liten innflytelse. Denne konvensjonelle tanken bør ses på nærmere nettopp fordi nyere forskning viser en koherens mellom psykose og miljø.


Professor Richard Bentall, forfatteren av Madness Explained and Doctoring the Mind, har gjennomført en banebrytende forskning som bør endre tankene om hvordan vi tenker om psykose. Han har undersøkt hundrevis av publiserte akademiske artikler ved hjelp av metaanalyse – en statistisk teknikk for å samle resultatene over mange studier – og konkludert at "sosial ulikhet og rasediskriminering gjør folk gale", med andre ord, psykotisk.


En slik tanke kan tolkes som en delvis bias og stereotypering av mennesker som fortoner psykotisk atferd når de over tid blir utsatt for sosial ulikhet og/eller diskriminering.

Andre tidlige traumer i livet, som seksuelle overgrep mot barn, fysiske overgrep og mobbing, øker risikoen for psykose. Forskning til Bentall viser at de som er traumatisert tidlig i livet har tre ganger større risiko for å bli psykotiske i voksenlivet.


Funn i en annen studie var at de som hadde opplevd seksuelle overgrep i barndommen hadde ti ganger større risiko for å få hallusinasjoner. Dette nye arbeidet bygger på forskning det siste tiåret utført av professor Bentall og andre som professorene John Read og Mark Shevlin, som også har begynt å belyse koblingene mellom tidlig misbruk, traumer og psykose.


Professor Bentall advarer om at selv om tidlige traumer øker risikoen for psykose, vil ikke alle som har hatt tidlige traumer utvikle psykose, og viktigere, ikke alle som har psykotiske opplevelser har opplevd misbruk i barndommen.


Det virker sannsynlig at etter hvert som forskningen fortsetter å utvikle seg på dette viktige området vil vi i økende grad oppdage at problemene mennesker møter i livet ofte har sine røtter i traumatiske hendelser, uavhengig av deres psykiatriske diagnose.


Diagnosen post traumatisk stresslidelse (PTSD) har vært nyttig for å belyse at psykiske problemer kan være et resultat av traumatiske hendelser, men kanskje har det vært for mye vekt på PTSD på bekostning av å erkjenne at traumer kan være kjernen i mange andre psykologiske vanskeligheter som folk opplever.


Hvis tidlig traume er en årsak til senere psykose, som det nå ser ut til å være, er det dype implikasjoner. Fagfolk kan ikke bare anta en rent biologisk årsak; de trenger å snakke med mennesker, lytte til deres livshistorier, om hva som har skjedd med dem og utforske ikke-medisinske måter å hjelpe på som alternativer til medikament baserte terapier.


Referanser

Bentall, R. (2011). The Social Origins of Psychosis. Paper presented at the Soteria Network Conference 2011. The Riverside Centre, Derby. November 11th

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page