top of page

SKAM OG DETS PSYKOLOGISKE UTVIKLING

Oppdatert: 13. nov. 2022

Luuk L. Westerhof, M. Sc

SKAM OG UTVIKLING

Skam er en kompleks følelse som generelt sett oppleves som plagsom og smertefull (Taylor, 2015). Skam har blitt beskrevet som både adaptivt og mistilpassed, avhengig av omstendighetene (Leeming & Boyle, 2013; Dickerson, Gruenewald & Kemeney, 2004). Rodogno (2008) skriver at adaptiv skam er medfødt og kan hjelpe en person med å navigere i de ulike mellommenneskelige relasjoner ved å gjenkjenne de sosiale trusler. Fra dette perspektiv er skam avgjørende for individets sosiale eksistens og selvidentitet (Tangney &Dearing, 2003).


Det foreligger studier hvori det er en konsensus om at mistilpassed skam er en smertefull og destruktiv påvirkning. Skam er etter alt å dømme et resultat av at denne naturlige påvirkningen tar på seg negativ psykologisk mening som et resultat av å bli viklet inn i hyppige og upassende skamopplevelser (shaming) i barndommen (Dickerson et al., 2004; Nathanson, 1994).


Ifølge Geller og Porges (2014) kan god terapi oppstås når en klient føler seg trygg og ivaretatt som en forutsetning for å kunne engasjere seg i prososial ateferd. Ettersom skam er utbredt i kliniske kontekster (Mollon, 2002), er det meget viktig at terapeuten har en grunndig forståelse av skam slik at hun kan gjenkjenne det hos de som går i terapi hos henne. Teorien om objektrelasjoner som er basert på troen på at alle mennesker er iboende relasjonelle (Danzer, 2015) kan gi verdifull innsikt i utviklingen og påfølgende manifestasjoner av skam.


Begrepet "objekt" representerer virkelige eksterne andre i verden og også internaliserte bilder av andre (Shahri, 2013). Objektrelasjoner dannes gjennom interaksjoner med signifikante andre (objekter) under utvikling (ibid.). Klein fokuserte på virkningen av de tidligste dyadiske internaliserte forholdene mellom selvet og signifikante andre, nemlig barnet og morsfiguren, på dannelsen av en persons indre verden, inkludert deres motivasjoner og oppførsel (Mitchell, 1987).


Fairbairn skrev om Kleins teorier og introduserte formelt begrepet "objektrelasjonsteori" i 1952 (Shahri, 2013). I motsetning til tradisjonell psykoanalytisk teori hevdet Fairbairn imidlertid at libido ikke er nytelsessøkende, men objektsøkende, og erstattet dermed det demoniske spedbarnet med et trengende spedbarn (Celani, 1999).


Skam er en tilknytnings følelse som utvikler seg fra de følelsesmessige opplevelsene et barn har med sine betydningsfulle andre (Schore, 2003; Lewis, 1981). Når en primær omsorgsperson ikke klarer å gi barnet tilstrekkelig affektiv (følelsesmessig) oppmerksomhet, kan det føre til at barnet opplever seg selv som uverdig og skammelig (Hahn, 2000). Gjentatte inntoningsfeil kan føre til at man tilrettelegger for en tro på at ens affektive behov er uakseptable (Basch, 1985 som sitert i Schore, 2003). Det samme resultatet kan skyldes en jentes skuffelse i sine omsorgspersoners innstilling til glede (Broucek, 1982). For eksempel en jente som løper til omsorgspersonen og forventer å få kjærlighet, men i stedet blir møtt med kulde, kommunisert gjennom fravær av et smil og et strengt ansikt, som betegner en negativ følelsesmessig tilstand for barnet. Alan Schore (2003) skriver:


Sjokk av skam skyldes brudd på spedbarnets forventning om affektiv inntoning basert på et minne om den siste trøsten med moren som var energigivende, tilretteleggende og givende for det grandiose selvet (s. 160).


Det er imidlertid som barnet blir bekymret at deres omsorgspersoners respons blir enda viktigere (ibid.). Dersom barnet med sitt avvergede blikk lykkes med å fremkalle beroligende signaler (cues) fra omsorgspersonen, kan dette initiere skam gjenoppretting og begynne å bygge en internalisert mekanisme i barnet for å regulere skamtilstander (ibid.). Men hvis omsorgspersonen reagerer med avvisning, og dette er et repeterende mønster, kan dette aktivere polariserte objektrelasjoner av devaluerende introjekter (Hahn, 2000). Selvets devaluerte introjekt føler at det er noe fundamentalt galt med henne, at hun er dårligere og utilstrekkelige (ibid). Følelsen av skam skyldes selvets identifikasjon med det devaluerende objektets foraktelige holdning til selvet (Scharff, 2001).


Terapeuten kan legge merke til dette i klientens selvvurderinger med ord som "dårlig" eller "ikke bra nok" (Cândea & Szentagotai-Tatar, 2013) . Denne internaliseringen kan i stor grad true det følelsesmessige båndet mellom barnet og deres omsorgsperson, noe som resulterer i en usikker tilknytning og manglende evne til å regulere skam og andre sterke følelser (Schore, 2003). Når et barn har en sikker tilknytning til sin primære omsorgsperson, føler den seg elsket og verdsatt av andre, noe som får den til å føle seg trygg og akseptert (Goldblatt, 2013).


Når et barn har en usikker eller uorganisert tilknytning, føler den seg uelsket og ikke-verdsatt, og hennes (sosiale) selv trues med avvisning som har stor betydning for hennes stressrespons (ibid.). Denne ekstremt smertefulle opplevelsen kan utløse komplekse forsvarsmekanismer, et forsvar som kan bli mer forutsigbare for en terapeut (Hahn, 2000).


I tillegg til internalisering av skam, er det en annen type skam som utgjør skam opplevelsen, det vil si ytre skam (Matos, Pinto-Gouveia & Duarte, 2013). Ekstern skam er definert som hvordan et individ tror den blir sett på av andre, de kan føle at de blir sett på som mindreverdige, verdiløse eller dårlige (Matos et al., 2013). Det er viktig for terapeuten å gjenkjenne individer som opplever seg mistilpasset på grunn av skam, nevroseptisk oppfatter de verden inkludert det terapeutiske rommet for å være utrygg, da de stadig har følt seg dømt og avvist (ibid.). For å motvirke hvordan de tror de blir sett, prøver de å påvirke sitt bilde positivt i andres sinn, derfor kan terapeuten legge merke til defensive strategier som underdanighet eller roe-ned (ibid.).


Gilbert (2003) antyder at indre skam er en viktig forsvarsmekanisme som brukes til å forsvare seg mot ytre skam. Som intern skam innebærer kritisk selvbebreidelse, brukes den til å holde selvet trygt fra ekstern skam (Gilbert, 2003).

Det finnes en rekke andre forsvarsmekanismer som den mistilpassede eller giftige skamopplevelser kan aktivere (Gilbert, 2007). I Freuds teori om intrapsykisk projeksjon beskriver en psykologisk forsvarsmekanisme der man "prosjekterer" det de ikke liker i seg selv og henger det på en annen, for eksempel deres uønskede tanker og motivasjoner. Hvis projeksjon brukes for å forsvare seg mot overveldende skam, vil dette innebære å eksternalisere en av de interne representasjonene som er diskutert tidligere, dvs. det devaluerte selvet eller det devaluerende andre (Mollon, 1986).


Hvis det devaluerende objektet eksternaliseres, kan terapeuten legge merke til tilbaketreknings- og unngåelses responser, for å beskytte selvet mot eksterne andre som oppfattes som kritiske og fordømmende (ibid.). Tynnhudede narsissister som er skam utsatte kan oppføre seg på samme måte, de vil være overfølsomme og lett skadet i terapi (Bernardi & Eidlin, 2018).


På den andre side, hvis det devaluerte selvet eksternaliseres, vil følelsen av defekt og utilstrekkelighet bli avbøyd til andre, og terapeuten kan legge merke til aggresjon i form av misunnelse eller raseri (Morrison, 2014). Klientens manglende evne til å regulere sinne eller manglende toleranse for negativ affekt kan fungere som signaler til terapeuten (Schore, 2003). Denne typen personlighet blir noen ganger referert til som tykkhudet narsissisme (Bernardi & Eidlin, 2018).


Ifølge Schore (1994, s. 207) "personer med narsissistiske personlighetsforstyrrelser som har problemer med å modulere raseri, presenterer vanligvis en livshistorie med en forelder som ydmyker barnet ved hard, kontinuerlig eller massiv eksponering". Hvis mye sinne er tilstede i miljøet, kan kraftig skam fra fortiden dukke opp i overføringen og utløse narsissistisk raseri eller vold (Goldblatt, 2013). Ettersom skammens tilstand er knyttet til det globale selvet, føler hele selvet seg under angrep, og som et svar kan raseri demonstreres av klienten for å skjule følelser av hjelpeløshet og avverge denne skadelige trusselen (Gilbert, 2010). Siden disse personene kan ende opp med å isolere seg fra andre, kan de noen ganger se seg selv som selvforsynte, en narsissistisk respons slik at de føler at de har kontroll og makt over sine liv (Bromberg, 2001).


På grunn av skammens natur og dens makt til å forstyrre sosial tilknytning, kan projektiv identifikasjon ofte brukes til å takle de to motsatte følelsene som er skapt av den indre dyaden til devaluering og devaluert (Hahn, 2000). Kleins begrep om projektiv identifikasjon kommer ofte med splittelse, og det er en forlengelse av Freuds projeksjon, der følelser blir avskåret og enten funnet eller indusert i noen andre eller en ekstern kilde (Obholzer & Roberts, 2004). Dette kan være et mer effektivt forsvar enn projeksjon, da det kan tilfredsstille en lengsel som henger igjen for å gjenopprette bånd med objektet (Lewis, 1987). Hvis dette skjer i det terapeutiske rommet, kan klientens eksternaliserte devaluerte eller devaluerende representasjoner utløse terapeutens uløste skam som da kan føre til motoverførings identifikasjoner (Goldblatt, 2013).


Hvis terapeuten tar på seg følelsen av utilstrekkelighet, kan han begynne å gjøre det han føler er pinlige feil (Hahn, 2000). Terapeuten kan også legge merke til dette i sitt eget somatiske uttrykk, hvor han kan rødme eller begynne å forsvare seg (ibid.).

Når det gjelder alvorlig traumatiserte klienter, kan alle deres mellommenneskelige interaksjoner formes rundt oppfattede nivåer av kritikk, eller opplevelsen av forlegenhet eller ydmykelse (Zaslav, 1998).


Skam oppleves ofte som en hemmelig, smertefull sinnstilstand for ofre og for enhver form for overgrep. Skam kan presentere seg som et angrep på selvet eller et ønske om å gjemme seg eller dø (Gutierrez & Hagedorn, 2013). Som et resultat kan et menneske holde tilbake følelser av skam fra sin terapeut enten av frykt for å bli overveldet og senere avvist, eller fordi han har problemer med å uttrykke sine følelser (Tangney &Dearing, 2011). Disse mennesker kan også ha problemer med å stole på terapeuten sin (Goldblatt, 2013).


Lewis kalte (1971) skam den "sovende" følelsen i terapi på grunn av sin stille natur. Imidlertid er det en konsensus på tvers av litteraturen rundt generelle signaler som kan hjelpe terapeuten til å gjenkjenne klientens opplevde underliggende skam (Tangney &Dearing, 2011). Noen av de mer åpenbare og tilsynelatende kroppslige signalene inkluderer nedadgående hodebevegelser og en klients blikk aversjon, noe som kan indikere en trang til å kjempe eller flykte mot potensielle tidlige traumer (Lewis, 1971). Terapeuten kan også legge merke til tegn av ubehag gjennom kunstig latter og generell motstand eller unngåelse av "her-og-nå" (Tangney &Dearing, 2011).


Den psykologiske utviklingen av skam er kompleks og forsvarsmekanismene kan være ekstreme. Men hvis terapeuten kan se forbi disse forsvarene og identifisere skam, kan det bli til stor nytte i det terapeutisk arbeidet (Guntrip, 2018).


Referanser og anbefalt litteratur

Baldwin, E. N. (2014). Erkjennelsen av skyld og skam: Terapeutiske brudd med foreldre til barn i psykoterapi. Psykoanalytisk sosialt arbeid, 21(1/2), 2.


Baumann, E. C., & Hill, C. E. (2016). Klient skjuling og avsløring av hemmeligheter i poliklinisk psykoterapi. Rådgivningspsykologi Kvartalsvis, 29(1), 53-53-75. https://doi.org/10.1080/09515070.2015.1023698


Bennett, D, S., Sullivan, M, W., & Lewis, M. (2010). Forsømte barn, skambevisning og depressive symptomer. Hentet April 28, 2020, fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3771652/


Bernardi, R., & Eidlin, M. (2018). Tynnhudet eller sårbar narsissisme og tykkhudet eller grandios narsissisme: Likheter og forskjeller†. Internasjonalt tidsskrift for psykoanalyse, 99(2), 291.


Bromberg, P. M. (2001). Behandling av pasienter med symptomer - og symptomer med tålmodighet. Psykoanalytiske dialoger, 11(6), 891. https://doi.org/10.1080/10481881109348650


Broucek, F. J. (1982). Skam og dens forhold til tidlig narsissistisk utvikling. Internasjonalt tidsskrift for psykoanalyse, 65(2), 369-378.


Brown, M. Z., Comtois, K., Linehan, M., Murray, A., & Chapman, A. (2009). Skam som en potensiell prediktor for selvpåført skade i borderline personlighetsforstyrrelse: En multimodal analyse? Atferdsforskningsmetoder, 47, 815–822.


Cândea, D., & Szentagotai-Tatar, A. (2013). Skam og psykopatologi: Fra forskning til klinisk praksis. Tidsskrift for kognitive og atferdsmessige psykoterapier, 13, 101. 21


Carlson, E. A. (1998). En prospektiv longitudinell studie av tilknytningsdisorganisering/desorientering. Barns utvikling, 69(4), 1107–1128. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1998.tb06163.x


Celani, D. P. (1999). Bruk av Fairbairns objektrelasjonsteori på dynamikken til den mishandlede kvinnen(*). Amerikansk tidsskrift for psykoterapi, 53(1), 60. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.1999.53.1.60


Chater, N., & Loewenstein, G. (2016). Den undervurderte drivkraften for meningsskaping. Tidsskrift for økonomisk atferd og organisasjon, 126, 137–154. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.10.016


Crowe, A., Mullen, P. R., & Littlewood, K. (2018). Selvstigma, kunnskap om psykisk helse og helseutfall i integrert omsorg. Tidsskrift for rådgivning og utvikling, 96(3), 267–277. https://doi.org/10.1002/jcad.12201


Dana, D. A. (2018). The Polyvagal Theory in Therapy: Engaging the Rhythm of Regulation (Norton-serien om mellommenneskelig nevrobiologi). W. W. Norton &Selskap.


Danzer, G. (2015). Integrering av objektrelasjoner og anonyme alkoholikere prinsipper i behandlingen av schizoid personlighetsforstyrrelse og samtidig forekommende alkoholavhengighet. Tidsskrift for teorikonstruksjon og testing, 19(2), 55–64.


Davis, M., Eshelman, E. R., & McKay, M. (2000). Den Avslapping &stressreduksjon arbeidsbok. Nye Harbinger Publikasjoner.


Deblinger, E., & Runyon, M. K. (2005). Forstå og behandle skamfølelse hos barn som har opplevd mishandling. Mishandling av barn


Dickerson, S. S., Gruenewald, T. L., & Kemeny, M. E. (2004). Når det sosiale selvet er truet: skam, fysiologi og helse. Tidsskrift for personlighet, 72(6), 1191. 22


Dryden, W. (1997). Overvinne skam. London: Sheldon Press.


Fisher, M. & Exline, J. (2010). Beveger seg mot selvtilgivelse: Fjerne barrierer knyttet til skam, skyld og anger. Sosial- og personlighetspsykologi kompass. 4. 548 - 558. 10.1111/j.1751-9004.2010.00276.x.


Garland, C. (2010). Gruppeboken: Psykoanalytisk gruppeterapi : Prinsipper og praksis. Karnac bøker.


Geller, S. M., & Porges, S. W. (2014). Terapeutisk tilstedeværelse: Nevrofysiologiske mekanismer som medierer det å føle seg trygg i terapeutiske relasjoner. Tidsskrift for psykoterapiintegrasjon, 24(3), 178–192. https://doi.org/10.1037/a0037511


Gilbert, P. (2010). Det medfølende sinnet. London, England: Konstabel.


Gilbert P. (2007). Utviklingen av skam som markør for relasjonssikkerhet: En biopsykososial tilnærming. I J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (2013), The self-conscious emotions: Theory and research, (s. 283-303). New York, NY: Guilford Publikasjoner.


Gilbert, P. (2003). Evolusjon, sosiale roller og forskjeller i skam og skyld. Samfunnsforskning, 70, 1205–1230.


Goldblatt, MJ (2013). Skam i psykodynamisk psykoterapi av posttraumatiske tilstander. Scandinavian Psychoanalytic Review, 36(2), 104-104–111.


Greenberg, L. S., & Iwakabe, S. (2011). Følelsesfokusert terapi og skam. I R. L. Dearing, & J. P. Tangney (red.), Skam i terapitimen (s. 69–90). Washington, DC: Amerikansk psykologisk forening.


Guntrip, H. (2018). Schizoide fenomener, objektrelasjoner og selvet. Routledge.


Gutierrez, D., & Bryce Hagedorn, W. (2013). Giftigheten av skam Søknader om aksept og engasjementsterapi. Tidsskrift for mental helse rådgivning, 35 (1), 43-43-59. https://doi.org/10.17744/mehc.35.1.5n16p4x782601253


Hahn, W. K. (2000). Skam: Motoverføringsidentifikasjoner i individuell psykoterapi. Psykoterapi: Teori, forskning, praksis, trening, 37(1), 10–21. https://doi.org/10.1037/h0087670


Herman, J. (1992). Traumer og gjenoppretting: Ettervirkningene av vold - fra vold i hjemmet til politisk terror. New York, NY: Grunnleggende bøker.


Joireman, J. (2004). Empati og selvabsorpsjonsparadokset II: Selvdrøvtygging og selvrefleksjon som formidlere mellom skam, skyld og empati. Selv & Identitet, 3(3), 225-225-238. https://doi.org/10.1080/13576500444000038


Jordan, J. V., Walker, M., &Hartling, L. M. (Red.). (2004). Kompleksiteten i forbindelsen: Skrifter fra Stone Center's Jean Baker Miller Training Institute (s. x, 308). Guilford Press.


Kaufman. G (2004). Skammens psykologi: Teori og behandling av skambaserte syndromer, andre utgave. Springer Forlag.


Lansky, M.R. (2003) The "Incompatible Idea" Revisited: The Oft-Invisible Ego-Ideal and Shame Dynamics. Amerikansk tidsskrift for psykoanalyse, 63, 365–376. https://doi.org/10.1023/B:TAJP.0000004741.67949.3f


Leeming, D., & Boyle, M. (2013). Å håndtere skam: Et mellommenneskelig perspektiv. Britisk tidsskrift for sosialpsykologi, 1, 140.


Levine, P. (2012). I en uuttalt stemme: Hvordan kroppen frigjør traumer og gjenoppretter godhet. Berkeley, California: Nordatlantiske bøker.


Levine, P. A., & Frederick, A. (1997). Waking the Tiger: Healing Trauma : Den medfødte kapasiteten til å transformere overveldende opplevelser. Berkeley, California: Nordatlantiske bøker.


Lewis, H. B. (1987). Skam og den narsissistiske personligheten. I D. L. Nathanson (red.), Skammens mange ansikter (s. 93-132). NY: Guilford Press.


Lewis, H., B. (1971). Skam og skyld i neurose. Internasjonale universiteter Press.


Marriott, S. (2007). Bruk av en psykodynamisk behandlingsmodell for å støtte en ungdom dømt for drap for å konfrontere og håndtere følelser av skam og anger. Tidsskrift for rettspsykiatri og psykologi, 18(2), 248–260. https://doi.org/10.1080/14789940601116366


Matos, M., Pinto-Gouveia, J., & Duarte, C. (2013). Internalisering av tidlige minner om skam og mangel på trygghet og varme: Skammens formidlende rolle på depresjon. Atferdsmessig og kognitiv psykoterapi, 41(4), 479–493. https://doi.org/10.1017/S1352465812001099


Mitchell, J. (1987). Valgte Melanie Klein. Simon og Schuster. New York: Den frie pressen

Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonisk immobilitet under seksuelle overgrep – en vanlig reaksjon som forutsier posttraumatisk stresslidelse og alvorlig depresjon. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96(8), 932–938. https://doi.org/10.1111/aogs.13174


Mollon, P. (2002). Skam og sjalusi: De skjulte uroene. London: Karnac bøker.


Mollon, P. (1986). Narsissistisk sårbarhet og det skjøre selvet: En svikt i speiling. Britisk tidsskrift for medisinsk psykologi, 59(2), 317-324.


Morrison, A. P. (2014). Skam: Undersiden av narsissisme. Hillsdale, NJ: Routledge. 25


Nathanson, D. L. (1994). Skam og stolthet: Affekt, sex og fødsel av selvet. W. W. Norton &Selskap.


Obholzer, A. &Roberts, V. Z. (2004). Det ubevisste på jobb: Individuelt og organisatorisk stress i de menneskelige tjenestene. London: Taylor og Francis.


Pascual-Leone, A., & Greenberg, L. S. (2007). Emosjonell behandling i erfaringsterapi: Hvorfor "den eneste veien ut er gjennom." Tidsskrift for rådgivning og klinisk psykologi, 6, 875.


Perez, L. M., & Sundheim, C. J. (2018). Mor-barn psykoterapi informert av polyvagal teori. Tidsskrift for spedbarn, barn og ungdomspsykoterapi, 17(3), 145–153. https://doi.org/10.1080/15289168.2018.1482133


Porges, S. (2011). Den polyvagale teorien: Nevrofysiologiske grunnlag for følelser, tilknytningskommunikasjon, selvregulering. New York, NY: Norton.


Porges, S. W. (2001). Den polyvagale teorien: Fylogenetiske substrater i et sosialt nervesystem. Internasjonalt tidsskrift for psykofysiologi, 42(2), 123–146. https://doi.org/10.1016/S0167-8760(01)00162-3


Porges, S. W., & Furman, S. A. (2011). Den tidlige utviklingen av det autonome nervesystemet gir en nevral plattform for sosial atferd: et polyvagalt perspektiv. Spedbarns- og barns utvikling, 20(1), 106–118. https://doi.org/10.1002/icd.688


Robertson, K (2019). Innføre skamløshet for kvinner som sliter med komplekse traumer og rusmisbruk. 159.


Rodogno, R. (2008). Skam og skyld i restorative justice. Psykologi, offentlig politikk og jus, 14(2), 142–176. https://doi.org/10.1037/a0013474 26


Rothschild, B. (2000). Kroppen husker videreutdanningstest: Psykofysiologien til traumer og traumebehandling. W. W. Norton.


Schore, A. (1994). Påvirke regulering og opprinnelsen til selvet. New York, NY: Psykologi Press.


Schore, A. N. (2003). Påvirke regulering og reparasjon av selvet (Norton-serien om mellommenneskelig nevrobiologi). W. W. Norton &Selskap.


Shahri, H. (20113). Mot en integrerende modell for utviklingstraumer. Internasjonalt tidsskrift for kroppspsykoterapi. Hentet 8 April, 2020, fra https://www.ibpj.org/issues/articles/52- 67%20SHAHRI%20IBPJ%20volume%2013,%20no.1%20spring%202014_v3.pdf


Scharff, D., E. (2001). Bruk psykoanalyse til parterapi: Behandling av et par med seksualiserte forfølgende indre objekter som følge av traumer. Tidsskrift for anvendte psykoanalytiske studier, 3(4), 325–351.


Tangney JP, & Dearing R. L. (2011). Jobber med skam i terapitimen: Washington D.C.: American Psychological Association


Tangney, JP, & Dearing, R. L. (2003). Skam og skyldfølelse. Guilford Trykk. Taylor, T. F. (2015). Skammens innflytelse på posttraumaforstyrrelser: Har vi ikke klart å se det åpenbare? Europeisk tidsskrift for psykotraumatologi, 6. https://doi.org/10.3402/ejpt.v6.28847


Teyber, E., McClure, F. H., & Weathers, R. (2011). Skam i familier: Overføring på tvers av generasjoner. https://doi.org/10.1037/12326-006


van der Kolk, B. A. (2015). Kroppen holder poengsummen: Sinn, hjerne og kropp i transformasjonen av traumer. Storbritannia: Penguin Bøker 27


Van Vliet, KJ (2008). Skam og resiliens i voksen alder: En grounded theory study. Tidsskrift for rådgivningspsykologi, 2, 233.


Zaslav, M. R. (1998). Skam-relaterte sinnstilstander i psykoterapi. Tidsskrift for psykoterapipraksis og forskning, 7(2), 154–166. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3330497

68 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page