top of page

SKAM OG DETS PSYKOLOGISKE UTVIKLING

Oppdatert: 13. nov. 2022

Luuk L. Westerhof, M. Sc

SKAM OG UTVIKLING

Skam er en kompleks følelse som generelt sett oppleves som plagsom og smertefull (Taylor, 2015). Skam har blitt beskrevet som både adaptivt og mistilpassed, avhengig av omstendighetene (Leeming & Boyle, 2013; Dickerson, Gruenewald & Kemeney, 2004). Rodogno (2008) skriver at adaptiv skam er medfødt og kan hjelpe en person med å navigere i de ulike mellommenneskelige relasjoner ved å gjenkjenne de sosiale trusler. Fra dette perspektiv er skam avgjørende for individets sosiale eksistens og selvidentitet (Tangney &Dearing, 2003).


Det foreligger studier hvori det er en konsensus om at mistilpassed skam er en smertefull og destruktiv påvirkning. Skam er etter alt å dømme et resultat av at denne naturlige påvirkningen tar på seg negativ psykologisk mening som et resultat av å bli viklet inn i hyppige og upassende skamopplevelser (shaming) i barndommen (Dickerson et al., 2004; Nathanson, 1994).


Ifølge Geller og Porges (2014) kan god terapi oppstås når en klient føler seg trygg og ivaretatt som en forutsetning for å kunne engasjere seg i prososial ateferd. Ettersom skam er utbredt i kliniske kontekster (Mollon, 2002), er det meget viktig at terapeuten har en grunndig forståelse av skam slik at hun kan gjenkjenne det hos de som går i terapi hos henne. Teorien om objektrelasjoner som er basert på troen på at alle mennesker er iboende relasjonelle (Danzer, 2015) kan gi verdifull innsikt i utviklingen og påfølgende manifestasjoner av skam.


Begrepet "objekt" representerer virkelige eksterne andre i verden og også internaliserte bilder av andre (Shahri, 2013). Objektrelasjoner dannes gjennom interaksjoner med signifikante andre (objekter) under utvikling (ibid.). Klein fokuserte på virkningen av de tidligste dyadiske internaliserte forholdene mellom selvet og signifikante andre, nemlig barnet og morsfiguren, på dannelsen av en persons indre verden, inkludert deres motivasjoner og oppførsel (Mitchell, 1987).


Fairbairn skrev om Kleins teorier og introduserte formelt begrepet "objektrelasjonsteori" i 1952 (Shahri, 2013). I motsetning til tradisjonell psykoanalytisk teori hevdet Fairbairn imidlertid at libido ikke er nytelsessøkende, men objektsøkende, og erstattet dermed det demoniske spedbarnet med et trengende spedbarn (Celani, 1999).


Skam er en tilknytnings følelse som utvikler seg fra de følelsesmessige opplevelsene et barn har med sine betydningsfulle andre (Schore, 2003; Lewis, 1981). Når en primær omsorgsperson ikke klarer å gi barnet tilstrekkelig affektiv (følelsesmessig) oppmerksomhet, kan det føre til at barnet opplever seg selv som uverdig og skammelig (Hahn, 2000). Gjentatte inntoningsfeil kan føre til at man tilrettelegger for en tro på at ens affektive behov er uakseptable (Basch, 1985 som sitert i Schore, 2003). Det samme resultatet kan skyldes en jentes skuffelse i sine omsorgspersoners innstilling til glede (Broucek, 1982). For eksempel en jente som løper til omsorgspersonen og forventer å få kjærlighet, men i stedet blir møtt med kulde, kommunisert gjennom fravær av et smil og et strengt ansikt, som betegner en negativ følelsesmessig tilstand for barnet. Alan Schore (2003) skriver:


Sjokk av skam skyldes brudd på spedbarnets forventning om affektiv inntoning basert på et minne om den siste trøsten med moren som var energigivende, tilretteleggende og givende for det grandiose selvet (s. 160).


Det er imidlertid som barnet blir bekymret at deres omsorgspersoners respons blir enda viktigere (ibid.). Dersom barnet med sitt avvergede blikk lykkes med å fremkalle beroligende signaler (cues) fra omsorgspersonen, kan dette initiere skam gjenoppretting og begynne å bygge en internalisert mekanisme i barnet for å regulere skamtilstander (ibid.). Men hvis omsorgspersonen reagerer med avvisning, og dette er et repeterende mønster, kan dette aktivere polariserte objektrelasjoner av devaluerende introjekter (Hahn, 2000). Selvets devaluerte introjekt føler at det er noe fundamentalt galt med henne, at hun er dårligere og utilstrekkelige (ibid). Følelsen av skam skyldes selvets identifikasjon med det devaluerende objektets foraktelige holdning til selvet (Scharff, 2001).


Terapeuten kan legge merke til dette i klientens selvvurderinger med ord som "dårlig" eller "ikke bra nok" (Cândea & Szentagotai-Tatar, 2013) . Denne internaliseringen kan i stor grad true det følelsesmessige båndet mellom barnet og deres omsorgsperson, noe som resulterer i en usikker tilknytning og manglende evne til å regulere skam og andre sterke følelser (Schore, 2003). Når et barn har en sikker tilknytning til sin primære omsorgsperson, føler den seg elsket og verdsatt av andre, noe som får den til å føle seg trygg og akseptert (Goldblatt, 2013).


Når et barn har en usikker eller uorganisert tilknytning, føler den seg uelsket og ikke-verdsatt, og hennes (sosiale) selv trues med avvisning som har stor betydning for hennes stressrespons (ibid.). Denne ekstremt smertefulle opplevelsen kan utløse komplekse forsvarsmekanismer, et forsvar som kan bli mer forutsigbare for en terapeut (Hahn, 2000).


I tillegg til internalisering av skam, er det en annen type skam som utgjør skam opplevelsen, det vil si ytre skam (Matos, Pinto-Gouveia & Duarte, 2013). Ekstern skam er definert som hvordan et individ tror den blir sett på av andre, de kan føle at de blir sett på som mindreverdige, verdiløse eller dårlige (Matos et al., 2013). Det er viktig for terapeuten å gjenkjenne individer som opplever seg mistilpasset på grunn av skam, nevroseptisk oppfatter de verden inkludert det terapeutiske rommet for å være utrygg, da de stadig har følt seg dømt og avvist (ibid.). For å motvirke hvordan de tror de blir sett, prøver de å påvirke sitt bilde positivt i andres sinn, derfor kan terapeuten legge merke til defensive strategier som underdanighet eller roe-ned (ibid.).


Gilbert (2003) antyder at indre skam er en viktig forsvarsmekanisme som brukes til å forsvare seg mot ytre skam. Som intern skam innebærer kritisk selvbebreidelse, brukes den til å holde selvet trygt fra ekstern skam (Gilbert, 2003).

Det finnes en rekke andre forsvarsmekanismer som den mistilpassede eller giftige skamopplevelser kan aktivere (Gilbert, 2007). I Freuds teori om intrapsykisk projeksjon beskriver en psykologisk forsvarsmekanisme der man "prosjekterer" det de ikke liker i seg selv og henger det på en annen, for eksempel deres uønskede tanker og motivasjoner. Hvis projeksjon brukes for å forsvare seg mot overveldende skam, vil dette innebære å eksternalisere en av de interne representasjonene som er diskutert tidligere, dvs. det devaluerte selvet eller det devaluerende andre (Mollon, 1986).


Hvis det devaluerende objektet eksternaliseres, kan terapeuten legge merke til tilbaketreknings- og unngåelses responser, for å beskytte selvet mot eksterne andre som oppfattes som kritiske og fordømmende (ibid.). Tynnhudede narsissister som er skam utsatte kan oppføre seg på samme måte, de vil være overfølsomme og lett skadet i terapi (Bernardi & Eidlin, 2018).


På den andre side, hvis det devaluerte selvet eksternaliseres, vil følelsen av defekt og utilstrekkelighet bli avbøyd til andre, og terapeuten kan legge merke til aggresjon i form av misunnelse eller raseri (Morrison, 2014). Klientens manglende evne til å regulere sinne eller manglende toleranse for negativ affekt kan fungere som signaler til terapeuten (Schore, 2003). Denne typen personlighet blir noen ganger referert til som tykkhudet narsissisme (Bernardi & Eidlin, 2018).


Ifølge Schore (1994, s. 207) "personer med narsissistiske personlighetsforstyrrelser som har problemer med å modulere raseri, presenterer vanligvis en livshistorie med en forelder som ydmyker barnet ved hard, kontinuerlig eller massiv eksponering". Hvis mye sinne er tilstede i miljøet, kan kraftig skam fra fortiden dukke opp i overføringen og utløse narsissistisk raseri eller vold (Goldblatt, 2013). Ettersom skammens tilstand er knyttet til det globale selvet, føler hele selvet seg under angrep, og som et svar kan raseri demonstreres av klienten for å skjule følelser av hjelpeløshet og avverge denne skadelige trusselen (Gilbert, 2010). Siden disse personene kan ende opp med å isolere seg fra andre, kan de noen ganger se seg selv som selvforsynte, en narsissistisk respons slik at de føler at de har kontroll og makt over sine liv (Bromberg, 2001).


På grunn av skammens natur og dens makt til å forstyrre sosial tilknytning, kan projektiv identifikasjon ofte brukes til å takle de to motsatte følelsene som er skapt av den indre dyaden til devaluering og devaluert (Hahn, 2000). Kleins begrep om projektiv identifikasjon kommer ofte med splittelse, og det er en forlengelse av Freuds projeksjon, der følelser blir avskåret og enten funnet eller indusert i noen andre eller en ekstern kilde (Obholzer & Roberts, 2004). Dette kan være et mer effektivt forsvar enn projeksjon, da det kan tilfredsstille en lengsel som henger igjen for å gjenopprette bånd med objektet (Lewis, 1987). Hvis dette skjer i det terapeutiske rommet, kan klientens eksternaliserte devaluerte eller devaluerende representasjoner utløse terapeutens uløste skam som da kan føre til motoverførings identifikasjoner (Goldblatt, 2013).


Hvis terapeuten tar på seg følelsen av utilstrekkelighet, kan han begynne å gjøre det han føler er pinlige feil (Hahn, 2000). Terapeuten kan også legge merke til dette i sitt eget somatiske uttrykk, hvor han kan rødme eller begynne å forsvare seg (ibid.).

Når det gjelder alvorlig traumatiserte klienter, kan alle deres mellommenneskelige interaksjoner formes rundt oppfattede nivåer av kritikk, eller opplevelsen av forlegenhet eller ydmykelse (Zaslav, 1998).


Skam oppleves ofte som en hemmelig, smertefull sinnstilstand for ofre og for enhver form for overgrep. Skam kan presentere seg som et angrep på selvet eller et ønske om å gjemme seg eller dø (Gutierrez & Hagedorn, 2013). Som et resultat kan et menneske holde tilbake følelser av skam fra sin terapeut enten av frykt for å bli overveldet og senere avvist, eller fordi han har problemer med å uttrykke sine følelser (Tangney &Dearing, 2011). Disse mennesker kan også ha problemer med å stole på terapeuten sin (Goldblatt, 2013).


Lewis kalte (1971) skam den "sovende" følelsen i terapi på grunn av sin stille natur. Imidlertid er det en konsensus på tvers av litteraturen rundt generelle signaler som kan hjelpe terapeuten til å gjenkjenne klientens opplevde underliggende skam (Tangney &Dearing, 2011). Noen av de mer åpenbare og tilsynelatende kroppslige signalene inkluderer nedadgående hodebevegelser og en klients blikk aversjon, noe som kan indikere en trang til å kjempe eller flykte mot potensielle tidlige traumer (Lewis, 1971). Terapeuten kan også legge merke til tegn av ubehag gjennom kunstig latter og generell motstand eller unngåelse av "her-og-nå" (Tangney &Dearing, 2011).


Den psykologiske utviklingen av skam er kompleks og forsvarsmekanismene kan være ekstreme. Men hvis terapeuten kan se forbi disse forsvarene og identifisere skam, kan det bli til stor nytte i det terapeutisk arbeidet (Guntrip, 2018).


Referanser og anbefalt litteratur

Baldwin, E. N. (2014). Erkjennelsen av skyld og skam: Terapeutiske brudd med foreldre til barn i psykoterapi. Psykoanalytisk sosialt arbeid, 21(1/2), 2.


Baumann, E. C., & Hill, C. E. (2016). Klient skjuling og avsløring av hemmeligheter i poliklinisk psykoterapi. Rådgivningspsykologi Kvartalsvis, 29(1), 53-53-75. https://doi.org/10.1080/09515070.2015.1023698


Bennett, D, S., Sullivan, M, W., & Lewis, M. (2010). Forsømte barn, skambevisning og depressive symptomer. Hentet April 28, 2020, fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3771652/


Bernardi, R., & Eidlin, M. (2018). Tynnhudet eller sårbar narsissisme og tykkhudet eller grandios narsissisme: Likheter og forskjeller†. Internasjonalt tidsskrift for psykoanalyse, 99(2), 291.