top of page

Hvorfor du ikke kan tenke deg bort fra traumer

Oppdatert: 11. des. 2022

Betydningen av kroppens visdom i behandlingen av traumer


Luuk L. Westerhof, MScKognitiv atferdsterapi (CBT) har vært en tiltagende standard for behandling innen psykiatri de siste 30 årene. Riktignok har CBT endret seg gjennom årene – spesielt i kjølvann av mindfulness revolusjonen det siste tiåret – men den underliggende etosen til CBT som plasserer kognisjon og atferd i posisjoner med forhøyet forrang i den terapeutiske helbredelsesprosessen har holdt seg relativt intakt – og ikke minst innenfor akademia.

Det har imidlertid vært nye fremskritt innen nevrovitenskap som utfordrer fullstendigheten til en rent kognitiv atferds modell - spesielt når man behandler virkningen av traumer. Det vi lærer nå er at traumer ikke bare er noe som påvirker vår kognisjon og atferd men også vår nevrologi og kropp.


Traumer påvirker mye mer enn bare våre tanker og handlinger. Traumer er vidtrekkende og systemiske – det skjærer oss inn til beinet. Traumer (dets effektene) kan oppløse vår identitetsfølelse, redusere vår evne til å kjenne oss selv nøyaktig i tid og rom, hemme vår toleranse for mellommenneskelige forhold, forstyrre sammenhengen i opplevelsen vår, svekke vår evne til følelsesmessig regulering og mye mer.


Traumer påvirker ikke bare vår prefrontale cortex eller vårt atferdsaktiveringssystem. Det påvirker hele vårt vesen - og det må derfor behandles fra et helhetsperspektiv -en holistisk tilnærming. Viktigere er at enhver legitim traumebehandling må vurdere hele vårt vesen – hele kroppssinnet vårt – ikke bare våre tanker og atferd, alene.


Husker kroppen

Det er mange modige forskere og fagfolk (terapeuter, psykologer osv.) som har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hvordan vi kan behandle traumer. En av de mest nyttige modellene for å forstå traumer kommer fra Peter Levins akronym SIBAM.


Figur 1. The Elements of Consciousness in Coherent Experience -- en grafisk representasjon av Peter Levines SIBAM-modell


Kilde: Albert Wong


I denne somatiske modellen angir Levine fem forskjellige elementer som er viktige for en komplett fenomenologisk opplevelse: sansning, bilder, atferd, affekt og mening (SIBAM). Disse fem elementene er noen ganger grafisk representert som en femkant (ventrikkel).


Under ideelle omstendigheter flyter alle disse bevissthetselementene fritt og er i forbindelse med hverandre – de danner et interrelasjonelt og interagerende system. Dette er illustrert skjematisk i sammenkoblingen av hvert endepunkt med hverandre som vist i figur 1.


Alle endepunktene til denne femkanten i figur 1 er viktige for å skape en komplett og hel fenomenologisk opplevelse. Det vil si at denne modellen baserer seg på erfaring – den grunnleggende byggesteinen i vår subjektive verden. Når vi opplever noe blander vi sammen minst fem skapende elementer:


1) bildet av hva som skjer;

2) følelsen;

3) følelsene som følger med den opplevelsen;

4) våre atferdsimpulser som er knyttet til den opplevelsen;

5) betydningen (meningen) vi tillegger hendelsen.


Alle hjørnene (eller kanalene) i ventrikkelen er svært viktige i å skape koherente opplevelser. Mangler en eller flere av disse kanalene i vår fenomenologiske opplevelse kan dette forstås som individets manglende evne til å organisere opplevelsen sammenhengende.Figur 2. Bevissthetselementene i et visuelt tilbakeblikk, ved bruk av Levines SIBAM-modellKilde: Albert Wong


For eksempel kan noen som opplever påtrengende psykotiske hallusinasjoner eller visuelle flashbacks bli forstått som noen som blir oversvømmet av altfor dominerende bilder som er frakoblet underliggende mening. Når det gjelder visuelle flashbacks, kan en persons bilde- og affektkanaler være altfor dominerende og deres menings-, oppførsels- og sensasjonspunkt kan være underutviklet, som illustrert i figur 2. De kan ha vanskelig for å se meningen bak bildeflommen og affekt. De kan også fryse til i sin sanselige kropp og føle seg ute av stand til atferdsmessig respons.


Figur 3. Bevissthetselementene ved tvangslidelser