top of page

Ensomhet hos voksne kan være knyttet til barndomstraumer

Oppdatert: 11. jul. 2022

Risikoen for mistilpassede voksenforhold øker med følelsen av ensomhet
VIKTIGE PUNKTER

· Unge voksne sies å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å oppleve ensomhet som eldre.

· Dype følelser av tomhet kan vise seg som kjedsomhet.

· Følelsen av ensomhet kan øke etter et narsissistisk forhold, noe som resulterer i ytterligere sosial tilbaketrekning.


Aktuell statistikk om ensomhet for voksne er svimlende. Flere undersøkelser tyder på en langsiktig økning av ensomhetens utbredelse blant norsk ungdom. For unge i alderen 13-19 år viste Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT) økt ensomhet fra midten av 1990-tallet fram til 2006-2008. Pisa-undersøkelsene i perioden 2003-2018 tyder på at flere unge i 15-årsalderen føler seg ensomme på skolen, og oftere opplever utenforskap, de opplever seg annerledes, de passer rett og slett ikke inn.


Ifølge Ungdata-undersøkelsene, har det også vært en jevnt økende andel unge som oppgir at de er plaget av ensomhet, i perioden 2011-2019. Spørsmålet er her det samme som i SSBs helseundersøkelser, med unntak av at tidsperioden er kortere (7 versus 14 dager). Disse undersøkelsene ble gjennomført før Korona-epidemien; det er grunn til å tro at ensomheten er enda mer utbredt i dag. En undersøkelse fra Oslo, som sammenligner ungdom i alderen 13-19 år i 2018 med samme gruppe rundt månedsskiftet april/mai 2020, bekrefter antakelsen. Økningen er likevel ikke stor. Blant gutter økte andelen som var mye plaget av ensomhet fra 16 til 23 prosent, blant jenter fra 29 til 32 prosent.


Hvorfor er det så mye ensomhet blant tenåringer og ungdom? Tenåringene er i en krevende livsfase der de skal løsrive seg fra familien og finne sin identitet. Hvordan de gjør det på skolen blir også stadig viktigere. Identitet har mye med sosial tilhørighet å gjøre, med hvem jeg er i forhold til andre. Ungdomstiden er en periode med intens utforsking av denne typen spørsmål, med medfølgende risiko for å ikke alltid finne gode svar (Yang, 2019).


Barndomstraumer kan ha livslange konsekvenser som varierer avhengig av mange faktorer, inkludert alderen på det opprinnelige traumet, om traumet var en isolert hendelse eller kronisk, tilstedeværelse eller fravær av støtte fra foreldre eller primær omsorg , barnets naturlige motstandskraft og alvorlighetsgraden. og varigheten av traumet(e). Uavhengig av type traume, kan konsekvensene etterlate langvarige følelsesmessige sår, noe som øker risikoen for å utvikle en tilknytnings forstyrrelse i barndommen, og potensialet for relasjonelle traumer hos voksne, inkludert følelser av dyp ensomhet.


En stor prosentandel av personer som har opplevd betydelig misbruk, har blitt forlatt eller har opplevd omsorgssvikt i barndommen vil sannsynligvis rapportere enda høyere andeler av ensomhet. Dype følelser av ensomhet er ofte rapportert i historier om emosjonell omsorgssvikt i barndommen. Tegn på relasjonelle traumer og ensomhet hos voksne kan omfatte:


· Vanskeligheter med å være alene - det konstante behovet for stimulering eller noe for å distrahere seg selv.

· Vanskeligheter med å forstå seg selv eller deres følelsesmessige behov.

· Dype følelser av tomhet som kan vise seg som " kjedsomhet".

· Føler seg verdiløs, eller fatalt feil.

· Folk-tiltalende.

· Inkonsekvente grenser.

· Dype følelser av skam eller skyld .


Ensomhet kan avle ytterligere ensomhet

Fordi ensomhet er knyttet til følelser av skam og å ikke føle seg «god nok», kan voksne som opplever følelser av kronisk ensomhet bli ganske dyktige til å maskere det, og lære å skjule det. For eksempel kan mange som sliter med følelser av ensomhet prøve å overkompensere sine sårbare følelser med giftig positivitet – der «ikke bekymre deg, vær glad» blir et giftig mantra som et øyeblikk skyver bort skam og ensomhet.


Folk kan bli mer deprimerte eller føle seg mer sosialt vanskelige og utrygg ved å måtte opprettholde en 'sosial maske' som kan forverre følelsen av ensomhet. Andre kan distrahere seg selv gjennom overfladiske forhold, selvmedisinering eller avhengighetsskapende eller tvangsmessig atferd, for eksempel, overdreven videospilling, shoppe mani, høyt aktivitetsnivå, risikoatferd, spennings søking osv.


For eksempel fant en fersk studie at følelser av ensomhet, depresjon , angst og kjedsomhet er positivt korrelert med tvangsmessig spille atferd i voksen alder. Disse resultatene tyder på at jo mer deprimert, ensom eller lei en person føler seg, desto større risiko er de for å bli hyperfokusert på spilling som en måte å unngå mer sårbare følelser på som kan få en person til å føle seg mer ensom.


Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er depresjon den ledende årsaken til funksjonshemming over hele verden. Globalt lider mer enn 300 millioner mennesker i alle aldre av problemet. Og forekomsten av problemet øker overalt. Amerikanere for eksempel, er svært opptatt av lykke , men de blir stadig mer deprimerte: Omtrent 15 millioner amerikanere kjemper mot lidelsen, og et økende antall av dem er unge mennesker.


Barndomstraumer er nært knyttet til mange lidelser, inkludert sosiale fobier, angst, depresjon, kompleks PTSD og en økt risiko for enkelte personlighetsforstyrrelser . Disse røde flaggene kan redusere en persons evne til å sosialisere effektivt. Noen vil kanskje ikke få venner, mens andre kan bli utstøtt eller mobbet, noe som påvirker følelsen av verdi og dermed reduserer evne til selvhevdelse.


Barn som opplever tidlige traumer har ofte utfordringer med å få kontakt med andre, eller føler bare at de er ønsket hvis de "fikser" eller "hjelper" andre. Denne dynamikken generaliserer ofte i voksen alder som traume responsen av "fawning" atferd, der en person ignorerer og neglisjerer sine egne behov for å sette andres behov foran sine egne.


Overvinne ensomhet

Kvaliteten på relasjonene våre oppveier kvantiteten når det kommer til å overvinne følelser av ensomhet. Ved å lære å gjenkjenne det vi føler, kan vi begynne å validere alle våre emosjonelle opplevelser. Gjennom bedre forståelse av sinnet/kroppen/følelses forbindelsen vår, lærer vi oss selv hvor våre udekkede følelsesmessige behov kan være. Dette kan igjen hjelpe oss med å finjustere mer sårbare følelser som vi kanskje har for vane å skyve unna eller prøve å unngå, som kan inkludere følelser av ensomhet.


Referanser/Anbefalt litteratur

Cigna Newsworthy. (2021). Ensomhetsepidemien vedvarer: Et post-pandemisk blikk på ensomhetstilstanden blant amerikanske voksne. Hentet fra https://newsroom.cigna.com/loneliness-epidemic-persists-post-pandemic-l…


Li, L., et al. (2021). Et nettverksperspektiv på forholdet mellom spillforstyrrelse, depresjon, aleksithymi, kjedsomhet og ensomhet blant et utvalg kinesiske universitetsstudenter. Technology in Society, 67, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101740


Wen-Hsu, L., et al. (2020). Uønskede ungdomsopplevelser, ensomhet på tvers av livsstadier og ensomhet i voksen alder. International Journal of Clinical and Health Psychology, 20 (3), 243 - 252.


Yang, K. (2019). Loneliness. A socia

111 visninger0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page